Ad

Xx92

Welcome,

Login or register it is free!

Bronies @ Belgium Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Door het registreren en gebruik maken van deze website, gaat U akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en zal U deze volgen.

Wij proberen om deze website zo veilig mogelijk te maken voor U. Doch willen wij U er op wijzen dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade die U zou leiden door het gebruik maken van deze website, of daartoe behorende applicaties.

U beloofd op eer en geweten dat U de site zal gebruiken waartoe ze dient. Dit wil zeggen, U zal geen hacks gebruiken, of fouten misbruiken om er voordeel uit te halen.

Door te registreren, bevestigd U, dat U oud genoeg bent om een account aan te maken volgens de wetgeving in jouw regio. In geval van twijfel, raadpleeg Uw ouder(s) of voogd.

Pesten, bedreigen of ander ongewenst gedrag tegen andere gebruikers word niet getolereerd.

In geval dat wij, Bronies @ Belgium, het nodig achten. Kunnen wij zonder mededeling, uw account blokkeren of aanpassen.

Door een account aan te maken, sta je cookies toe. Er word een cookie gebruikt als je je inlog win onthouden voor de volgende keer dat je de website bezoekt.

Links op deze site volg je op eigen risico.

Deze regels kunnen op ieder moment door ons, eenzijdig aangepast worden. Als je op gelijk welk ogenblik niet of niet meer akkoord bent met deze regels, dan mag je deze website niet gebruiken.

Donaties aan Bronies @ Belgium zijn niet terug betaalbaar.

Bronies @ Belgium is een feitelijke vereniging, en dus geen onderdeel van Hasbro, of My Little Pony. Wij zijn een fan vereniging.

Deze algemene voorwaarden worden beheert en gemaakt in overeenstemming met de Belgische wetgeving. U onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in deze staat of locatie.

Cookies

De enige vormen van cookies die wij gebruiken zijn sessies, en een cookie in geval je wenst dat de site je later weer herkent. Beiden zijn ze voor het gebruiksgemak te verbeteren.

Uw e-mail adres, word enkel gebruikt voor: e-mail validatie, account herkenning als U Uw wachtwoord vergeet, het melden van belangrijke beveilinginslekkages, en, indien gewenst, het versturen van een nieuwsbriefje.

Bronies @ Belgium Terms and Conditions

Global

By registering and using this website, you agree and are bound to these terms.

We do our very best to make this website as safe as possible, though we would like to note that we are not responssible for any form of damage you may suffer by using this website, or any applications asociated by this website.

You promise to use the site for it's inteded purpose. This means, you will not use any hacks, nor create any hacks. You will also not use any errors or bugs to gain any advantage, neither a fair, or unfair advantage.

By registering, you admit that You are old enough to create an account in your region. In case of doubt, ask a parent, or legal guardian.

Bullying, threats or any other form of unwanted behavior against other users will not be tolerated.

In case we, Bronies @ Belgium, deem it necesary, we have the right to ban your account, or modify it, without notice.

By creating an account, you allow us to use Cookies.

You may follow links on this website on your own risk.

These terms may be changed at any moment by us. If at any point in time, you do no longer agree to them, then you may no longer use this website.

Donations to Bronies @ Belgium are not refundable.

Bronies @ Belgium is a small union, and thus not a part of Hasbro, or My Little Pony. We are a fan group.

These terms and conditions are governed by and construed in accordance with the laws of Belgium and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts in that State or location.

Cookies

The only cookies we use are sessions, and a cookie that remembers you when you revisit the site. Both are used to increase your user experience.

You're e-mail adress, will only be used for: e-mail validation, account recognition in case of a forgotten password, notifying you in case of a major security leak, and, if wanted, to send you our news letter.